PIELĘGNIARKA/ POŁOŻNA W
ŻŁOBKU

Pilzno, podkarpackie, Polska

PIELĘGNIARKA/ POŁOŻNA W ŻŁOBKU

Inne Pilzno, podkarpackie, Polska
Centralna Baza Ofert Pracy
Inna (Umowa o pracę)
Opublikowano: 1 lutego 2020 o 20:00

Numer oferty: StPr/20/0154


Obowiązki:

Zakres obowiązków:
1. zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pielęgniarskiej z uwzględnieniem profila ktyki oraz bezpieczeństwa w czasie
ich pobytu pl acówce
2. wspomaganie wszechstronnego rozwoju, w zakresie rozwoju percepcji, samodzielności i koordynacji ruchowej
3. Stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci
4. Stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzi eckiem
5. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejęt ności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej
6. Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia
7. Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka
8. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
9. Utrzy mywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad
10. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka
11. Prowadzenie wymaganej dokumentacji
12. Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dziec i
13. Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych i magazynowych
14. Prowadzenie apteczki
15. Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników
16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pr acy w Niepublicznym
żłobku Tęczowa Dolina w Pilźnie
17. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących Niepublicznym żłobku Tęczowa Dolina w Pilźnie oraz przestrzeganie
przepisów bhp i ppoż. oraz HACCPWymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie zawodowe 4-letnie
  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania: 1. posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgn iarki lub położnej na obsz arze Rzeczypospolitej Polskiej, 2. ukończony kurs pierwszej pomocy, 3. min. pół roku doświadczenia zawodowego, 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 5. jest osobą, kt óra nie została skazana pr awomocnym wyrokiem za prze stępstwo umyślne, 6. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona or az ograniczona, 7. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzon ego przez sąd, 8. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi. 9. cieszy się nieposzlakowaną opinią Umiejętności i doświadczenie: - wysoka kultura osobista, - umiejętność pracy w zespole, - sumienność i zaangażowanie, - odporność na stres, - cierpliwość, - komunikatywność


Miejsce pracy: NIEPODLEGŁOŚCI 25, 39-220 Pilzno, powiat: dębicki, woj: podkarpackie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: CV NA EMAIL: teczowadolina@poczta.fm

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty


Jesteś zainteresowany(a) tą ofertą pracy? Już teraz wyślij swoje zgłoszenie. Aplikuj