STAŻYSTA / MŁODSZY ASYSTENT
W ODDZIALE DIAGNOSTYKI
MEDYCZNEJ (NR...

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska

STAŻYSTA / MŁODSZY ASYSTENT W ODDZIALE DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ (NR 1390)

Inne Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska
Centralna Baza Ofert Pracy
Inna (Umowa o pracę)
Opublikowano: 17 maja 2020 o 21:00

Numer oferty: StPr/20/1390


Obowiązki:

- wykonywanie badań diagnostycznych w kierunku wykrywania SARS-CoV-2 w materiale klinicznym (wymazy. BAL) metodą real time RT PCR,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów na stanowisku pracy,
- prawidłowe i staranne prowadzenie dokumentacji,
-udział w sporządzaniu zapotrzebowań rocznych na materiały pomocnicze oraz występowanie z bieżącym zapotrzebowaniem na zakup materiałów pomocniczych,
-zapewnienie miarodajności wyników badań zgodnie z nadanym upoważnieniem,
- pobieranie materiału do badań (krew, wymazy).Wymagania:

Wymagania konieczne:

Języki:

  • angielski, w mowie - C1 - zaawansowany, w piśmie - C1 - zaawansowany

Umiejętności i uprawnienia:

  • Obsługa pakietu MS OFFICE z wykorzystaniem internetu

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje (zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. 2010 Nr 48, poz. 283); pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; wykształcenie wyższe kierunkowe: analityka medyczna lub na innych kierunkach wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunku analityka medyczna; dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w mikrobiologii medycznej, tytuł specjalisty z mikrobiologii medycznej; aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego; bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; wiedza ogólna z zakresu mikrobiologii medycznej; wiedza z zakresu biologii molekularnej i techniki PCR, znajomość normy PN-EN-ISO/IEC 17025:2005; umiejętność posługiwania się pipetą, pipetą automatyczną na mikroobjętościach; dobra znajomość obsługi komputera (np. programy Excel, Word, PowerPoint, Access, inne).


Miejsce pracy: Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys i list motywacyjny, - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, - kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj). - oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, - oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, będącego jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4. 85-031 Bydgoszcz, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podpis kandydata do pracy Dokumenty dodatkowe: - kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kujawskiej 4, 85-031 Bydgoszcz, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy dalej WSSE. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4, e-mail: iod@pwisbydgoszcz.pl Dane osobowe (oraz dane do kontaktu o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Dyrektor WSSE zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu w zakresie serwisowania i usuwania awarii. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do dnia zakończenia procesu rekrutacji. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w WSSE. Dokumenty należy przesyłać w terminie : od 6 maja 2020r. do 19 maja 2020r. listownie na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, Kancelaria ogólna ul. Kujawska 4; 85-031 Bydgoszcz z dopiskiem: Stażysta/młodszy asystent LEP; lub pocztą elektroniczną na adres: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl z dopiskiem : Stażysta/młodszy asystent LEP Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 376 18 55. WSSE zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami. Inne informacje: CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy, osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po oficjalnie zakończonym procesie rekrutacji.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty


Jesteś zainteresowany(a) tą ofertą pracy? Już teraz wyślij swoje zgłoszenie. Aplikuj