STARSZY INSPEKTOR BHP (NR
1543)

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska

STARSZY INSPEKTOR BHP (NR 1543)

Inne Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska
Centralna Baza Ofert Pracy
Inna (Umowa o pracę)
Opublikowano: 1 czerwca 2020 o 20:57

Numer oferty: StPr/20/1543


Obowiązki:

prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania BHP

wynagrodzenie 4300 zł + dodatek za staż pracy
pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszoweWymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie zawodowe, brak

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania na stanowisko Starszego Inspektora BHP: 1. Wykształcenie: zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - § 4 , ust.2, pkt 2 (Dz.U. 2004.246.2468). 2. Inne: aktualne szkolenie okresowe dla służby bhp; znajomość przepisów prawa pracy i BHP; umiejętność opracowywania dokumentacji bhp; ogólna wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; umiejętności obsługi komputera (znajomość pakietu Office Word, Excel, Powerpoint); doświadczenie zawodowe w obszarze BHP. 3. Wskazana jest: odpowiedzialność; sumienność; samodzielność; umiejętność prowadzenia negocjacji; umiejętność przekonywania, argumentowania i prowadzenia dyskusji; kreatywność; łatwość publicznego zabierania głosu prowadzenie szkoleń z zakresu bhp; bardzo dobra organizacja pracy. 4. Atutem dodatkowym jest: staż pracy w resorcie obrony narodowej; dobra znajomość resortowych aktów prawnych; znajomość języka angielskiego


Miejsce pracy: Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej listownie na adres RZI Bydgoszcz lub osobiście w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz 85-915, ul. Podchorążych 33, w kancelarii, w zamkniętej, podpisanej kopercie. ------------------ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej /oraz przyszłych* rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Niewłaściwe wykreślić ------------------ Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy 85-915, ul Podchorążych 33, reprezentowany przez Szefa Zarządu, zwany dalej Zarządem. I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: rzi-bydgoszcz.rodo@ron.mil.pl lub w siedzibie Zarządu. II. Cele i podstawy przetwarzania Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22 kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO), 2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO), 5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). III. Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wskazanych powyżej w pkt II. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. IV. Okres przechowywania danych 1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, 2. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, 3. w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody. V. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty


Jesteś zainteresowany(a) tą ofertą pracy? Już teraz wyślij swoje zgłoszenie. Aplikuj