psycholog

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska

psycholog

Inne Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Inna (Umowa o pracę)
Opublikowano: 7 listopada 2019 o 01:52


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

psycholog w Drugim Dziale Kadr

ul. Dr. E. Warmińskiego 18
85-950 Bydgoszcz


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udzielanie pierwszej pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach zawodowych oraz prowadzenie indywidualnych i grupowych interwencji w zawodowych sytuacjach kryzysowych
 • Udział w postępowaniach kwalifikacyjnych oraz w zespołach do spraw rekrutacji wewnętrznej
 • Udział w zespołach orzekających w sprawach skarg na działania noszące znamiona zjawisk niepożądanych oraz udział w superwizjach i warsztatach doskonalących umiejętności, organizowanych w ramach funkcjonowania „Polityki zapobiegania zjawiskom niepożądanym w Krajowej Administracji Skarbowej”
 • Prowadzenie psychoedukacji (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy realizujących zadania operacyjne)
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu wybranych elementów psychologii
 • Wspieranie kadry kierowniczej w realizacji zadań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi


Warunki pracy

• praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
• krajowe wyjazdy służbowe,
• budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zakres tematyczny przewidziany w naborze:
- Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej,
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.
Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów i polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata w formie testu oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Zastrzega się możliwość rezygnacji z testu i połączenia sprawdzenia wiedzy z rozmową kwalifikacyjną.
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie
lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 4408,96 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 2,300.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 32 56 173 lub pisząc na adres e-mail: nabory.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magister psychologii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym ze świadczeniem pomocy psychologicznej


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, ustawy o KAS oraz przepisów wykonawczych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność udzielania pomocy psychologicznej oraz pomocy w konfliktach interpersonalnych
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność argumentowania
 • Odporność na stres
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu interwencji kryzysowej
 • Uprawnienie do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 21 maja 1991 r. o broni i amunicji
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przeszkolenia z zakresu interwencji kryzysowej
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 21 maja 1991 r. o broni i amunicji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu


  Jesteś zainteresowany(a) tą ofertą pracy? Już teraz wyślij swoje zgłoszenie. Aplikuj