LOGOPEDA (NR 0071)

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska

LOGOPEDA (NR 0071)

Inne Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska
Centralna Baza Ofert Pracy
Inna (Do ustalenia)
Opublikowano: 27 stycznia 2020 o 21:00

Numer oferty: StPr/20/0071


Obowiązki:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:
- opieka logopedyczno-pedagogiczna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju
psychosomatycznego, psychomotorycznego oraz jego zdolności i zainteresowań,
- wykazanie się znajomością metod i celów w pracy wychowawczo pedagogicznej
i logopedycznej z małym dzieckiem,
- planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w oparciu
o współczesną wiedzę pedagogiczno-logopedyczną,
- podejmowanie działań profilaktycznych przeciwdziałających powstawaniu zaburzeń
mowy oraz komunikacji u małych dzieci,
- prowadzenie grupowej i indywidualnej terapii logopedycznej z dziećmi,
- organizowanie spotkań terapeutycznych dla pracowników i rodziców dzieci z zakresu
profilaktyki zapobiegania u dzieci występowania wad wymowy w przyszłości,
- prowadzenie dokumentacji logopedycznej.

Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę (na etat lub część etatu do uzgodnienia z pracodawcą)Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Zawód:

  • Logopeda

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania, które powinien spełniać kandydat: a) niezbędne: - wykształcenie minimum licencjackie logopedyczne, - charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, komunikatywny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący, - potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, - kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne, - cieszy się nieposzlakowaną opinią. b) dodatkowe: - sumienność i dokładność w pracy, - umiejętność dobrej organizacji w pracy.


Miejsce pracy: Bolesława Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty a) CV i list motywacyjny, b) kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej), c) aktualne badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella, d) zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w Zespole Żłobków Miejskich; Złożenie oświadczeń przez kandydata o (Załącznik do ogłoszenia): a) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; b) kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi; c) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona; d) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; e) kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonego przez Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 Oferty należy składać osobiście, bądź pocztą na adres Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 31 stycznia 2020 r. do godz. 14:00, z dopiskiem: Dotyczy naboru nr 21/2019 na stanowisko logopedy (decyduje data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną do ZŻM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. ZŻM zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej. Informacje o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone na stronie www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl, na stronie internetowej www.zlobkibydgoskie.lo.pl oraz na tablicy informacyjnej ZŻM. Regulamin RODO Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych osobowych określone w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., podaje następujące informację: Administratorem jest Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz tel. (52) 322 48 40, email: zzmbyd@wp.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 728-86-87-97 email magda_goraczka@zlobkibydgoskie.lo.pl, adres do korespondencji: Zespół Żłobków Miejskich ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz. Dane osobowe przetwarzane będą do celu związanego z rekrutacją na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze. Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., art. 221 §1 Kodeksu pracy. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującą administratora kategorią archiwalną. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze. W przypadku nie podania tych danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwości udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty


Jesteś zainteresowany(a) tą ofertą pracy? Już teraz wyślij swoje zgłoszenie. Aplikuj